Miről szól ez a Tájékoztató?

Ahhoz, hogy Ön gépjárművet vásároljon, igénybe vegye a szolgáltatásainkat, feliratkozzon a hírlevelünkre, vagy csak kapcsolatba lépjen velünk, elkerülhetetlen, hogy bizonyos személyes adataihoz hozzáférjünk és azokat kezeljük.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Ön biztonságban tudhassa nálunk az adatait, ezért ebben a Tájékoztatóban részletesen bemutatjuk, hogy mely személyes adataihoz hogyan jutunk hozzá, azokat milyen célból és meddig kezeljük, valamint egyes esetekben kiknek és milyen okból továbbítjuk.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése merülne fel, akkor még a Tájékoztató elfogadása előtt írjon nekünk az info@v8budapest.hu címre!

Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra a mi indokolt jogos érdekünk nyomán, vagy reklámozás céljából került sor!

Fontos, hogy Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e személyes adatait: ha igen, akkor megküldünk Önnek minden, a konkrét adatkezeléssel kapcsolatos információt.

1. Az adatkezelő adatai

Az Ön adatait a Petrányi-Autó Kft. (székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 105.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-073593) mint adatkezelő kezeli (a továbbiakban: „V8 Budapest”).

Elérhetőségeink:

 • levelezési cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 179.
 • e-mail cím: info@v8budapest.hu
 • telefon: +36-1-881-0000
 • fax: +36-1-881-0001
 • honlap: v8budapest.hu
 • az adatkezelő képviselőjének neve: Andrási Péter Zoltán ügyvezető

2. Alapvető fogalmak

a) Az adatkezelés CÉLJA

Minden személyes adatot egy konkrét cél érdekében kezelünk (ilyen lehet pl. egy Önnel kötött szerződés teljesítése, vagy hírlevelek küldése). Ezeket a célokat nem kapcsoljuk össze egymással (pl. hírlevelet csak akkor küldünk Önnek, ha a szerződéskötésnél ehhez Ön külön hozzájárult).

Egy adásvételi szerződés teljesítése során jellemzően több okból is kezeljük az adatait (pl. számlázás, áru kiszállítása, adatszolgáltatás hatóságok részére, jótállási (garanciális) vagy szavatossági igények teljesítése, panaszkezelés).

Egy adásvételi szerződés teljesítését követően a szerződést és a kapcsolódó számlákat jogszabály által előírt ideig meg kell őriznünk, vagy azokra a jogi igényeink (pl. peres/nemperes eljárásokban történő) érvényesítése érdekében lehet szükség.

Ha az Ön személyes adatait a korábban megadottól eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor ennek részleteiről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk (szükség esetén kérve az Ön hozzájárulását).

b) Az adatkezelés JOGALAPJA

Az adatkezelési céltól függően más-más jogalapja lehet az egyes adatkezelésének: arra sor kerülhet jogszabályi kötelezettség (pl. számlázás), vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, esetleg jogos érdekünk érvényesítése (pl. jogviták rendezése) miatt, vagy akár az Ön hozzájárulása alapján is.

Mit jelent a ’jogszabályi kötelezettség’ nevű jogalap?

Ez azt jelenti, hogy az ilyen adatkezelés az Ön hozzájárulásától (beleegyezésétől) független: ebben az esetben kötelezően el kell kérnünk és kezelnünk kell a jogszabályban meghatározott, vagy a szolgáltatás teljesítéséhez értelemszerűen szükséges személyes adatait.

Mit jelent a ’szerződés előkészítése/teljesítése’ nevű jogalap?

Ez esetben a kért személyes adatok szolgáltatása nem kötelező ugyan, de annak elmaradása esetére nem jön létre a szerződés, így Ön nem tudja igénybe venni a kívánt szolgáltatásunkat.

Mit jelent a ’jogos érdek’ nevű jogalap?

Ez azt jelenti, hogy Ön mint a V8 Budapest ügyfele, a gépjárművek értékesítésére és üzembentartására vonatkozó (jog)szabályoknál fogva alappal számíthat arra, hogy esetenként adatokat kell szolgáltatnunk Önről a hatóságok (NAV, rendőrség) biztosítótársaságok, vagy akár a bíróságok részére. Ezek az adatkezelések azonban esetiek, érzékeny adatokat nem érintenek és a legtöbb esetben az Ön érdekét is szolgálják (pl. káresemény rendezése során).

Más típusú jogos érdek a már fentebb is említett jogi igények érvényesítése: ilyenkor a saját jól felfogott érdekünk és az Ön jogainak gondos mérlegelését követően kezeljük a személyes adatait. Erre sor kerülhet:

 • a kintlevőségeink kezelése (pl. számlatartozások),
 • az esetleges visszaélések megelőzése (pl. hatóságok értesítése),
 • a különböző hatósági/bírósági eljárásokban bizonyítékok szolgáltatása során.

Szintén jogos érdek alapján:

 • küldhetünk Önnek a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó, reklámot nem tartalmazó rendszerüzeneteket (pl. műszaki vizsga esedékességéről),
 • végzünk személy- és vagyonvédelmi okokból biztonsági kamerás megfigyelést székhelyünkön és telephelyeinken, valamint

Mit jelent a ’hozzájárulás’ nevű jogalap?

Ez azt jelenti, hogy ilyen esetben a konkrét adatkezelésnél az adatai kezelésére az előbb felsoroltaknál fogva nincs külön szükségünk. Viszont bizonyos kényelmi szolgáltatásainkat (pl.: tájékoztatás hírlevélben az aktuális kedvezményeinkről) csak úgy tudja igénybe venni, ha előzetesen, a jelen Tájékoztató ismeretében hozzájárul a kért személyes adatai kezeléséhez.

Ha Ön ilyen esetekben nem adja meg a hozzájárulását, akkor Önt semmilyen hátrány nem fogja érni. A hozzájárulás meg nem adásának nincs kihatása az egyébként megkötött szerződés vagy igénybe vett szolgáltatás teljesítésére.

c) A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatnak nevezünk minden olyan információt, amely Önre mint természetes személyre vonatkozik, és amely alapján az Ön személye közvetlenül vagy közvetve beazonosítható.

Emiatt a személyes adatok fogalmát tágan kell értelmezni, így egy adásvételi szerződés vagy szervízmunka teljesítése magában foglalhatja:

 • ügyfélazonosítási (pl. személyi igazolvány száma),
 • szállítási, számlázási (pl. lakcím, szerződésszám),
 • kapcsolattartási (pl. e-mail cím),
 • és a gépjármű beazonosítására (pl. alvázszám, motorszám, km-óra állás) szolgáló személyes adatok kezelését is.

d) Az adatkezelés IDŐTARTAMA

Személyes adatait csak a lehető legszükségesebb ideig tároljuk és kezeljük. Ha ez az időtartam eltelt, a személyes adatait véglegesen töröljük, a papíron tárolt adatait pedig megsemmisítjük.

Egy adásvételi szerződés esetében a személyes adatokat elsődlegesen a szerződésből fakadó utolsó szolgáltatás végéig (pl. garancia lejártáig), de legalább a hatályos adójogi, számviteli jogszabályok által előírt iratmegőrzési határidő elteltéig kezeljük.1 Ezt követően abban az esetben kezeljük tovább a személyes adatait, ha a szolgáltatáshoz kapcsolódó jogi igény érvényesíthetőségének lehetősége még fennáll.

e) Az adatok továbbítása

Az Ön egyes személyes adatait bizonyos esetekben úgynevezett adatfeldolgozóknak (esetenként más adatkezelőknek) továbbítjuk.

Erre az adattovábbításra rendszerint az Önnel kötött szerződés teljesítése (pl. egy megrendelt alkatrész kiszállítása futár igénybevételével) miatt kerülhet sor.

Mivel a megadott személyes adatait digitálisan is tároljuk, ezért ahhoz az ügyviteli és informatikai rendszerünket üzemeltető alábbi cégek is szükségszerűen hozzáférnek (a továbbiakban együtt: „Informatikai Szolgáltatók”):

 • Infosector Kft. (belső informatikai rendszer szolgáltatója)
  Elérhetőség: 2013 Pomáz, Kond utca 14.

3. Adatkezelési célok

Az alábbiakban az egyes adatkezelési célokat az adott részlegünkhöz kapcsolva külön-külön részletezzük. Természetesen az Ön személyes adatait csak akkor kezeljük, ha valamelyik itt felsorolt szolgáltatásunkat igénybe veszi.

Új gépjármű
  Ajánlatkérés Adásvétel
Az adatkezelés célja

Új személy- vagy haszongépjárműre kért ajánlatban foglaltak megvizsgálása, intézése.

Új személy- vagy haszongépjármű értékesítése.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés előkészítése (készlet ellenőrzése, egyeztetések: vásárlás időpontja, opcionálisan finanszírozási ajánlat).

Szerződés teljesítése (számlázás, áru beszerzése/átadása, adatszolgáltatás hatóságok részére, kötelező biztosítás intézése, szavatossági/garanciális igények teljesítése).

A kezelt személy adatok köre

Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a kívánt modellre vonatkozó adatok.

Az adásvételi szerződésen megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, gépjármű adatai, számlázással kapcsolatos adatok (továbbá tanúk adatai).

Az adatkezelés időtartama

Az ajánlatkérés beküldésétől számított 5 évig.

 • Az adásvételi szerződés teljesedéséig.
 • Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig.
 • Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.
Az adatok továbbítása
 • Importőr (ajánlatkérésben foglaltak teljesítése)
 • Informatikai Szolgáltatók
 • Importőr (szolgáltatásfejlesztés)
 • Finanszírozó bank: önálló adatkezelőként, saját felelősségi körében jár el.
 • Informatikai Szolgáltatók
Használt gépjármű
  Ajánlatkérés Adásvétel
Az adatkezelés célja

Használt személy- vagy haszongépjárműre kért ajánlatban foglaltak megvizsgálása, intézése.

Használt személy- vagy haszongépjármű értékesítése.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés előkészítése (készlet ellenőrzése, egyeztetések: vásárlás időpontja, opcionálisan finanszírozási ajánlat).

Szerződés teljesítése (számlázás, áru beszerzése/átadása, adatszolgáltatás hatóságok részére, kötelező biztosítás intézése).

A kezelt személy adatok köre

Az egyeztetés során bekért ügyfélazonosítási és kapcsolattartási adatok, valamint a kívánt modellre vonatkozó adatok.

A 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint kötelezően rögzítendő adatok (továbbá tanúk adatai).

Az adatkezelés időtartama

Az ajánlat közlésétől számított 5 évig.

 • Az adásvételi szerződés teljesedéséig.
 • Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig.
 • Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.
Az adatok továbbítása
 • Informatikai Szolgáltatók
 • Informatikai Szolgáltatók
 • Finanszírozó bank: önálló adatkezelőként, saját felelősségi körében jár el.
Gépjárműbérlés
  Ajánlatkérés Bérlés
Az adatkezelés célja

Személy- vagy haszongépjármű bérlésére vonatkozó ajánlatban foglaltak megvizsgálása, intézése.

Személy- vagy haszongépjármű bérbeadása határozott időtartamra.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés előkészítése (készlet ellenőrzése, egyeztetések: felszereltségi igények, bérleti időtartam, bérleti díj).

Szerződés teljesítése (számlázás, gépjármű átadása/visszavétele, állapotfelmérés, adatszolgáltatás hatóságok részére, kötelező biztosítás/autópálya matrica intézése).

A kezelt személy adatok köre

Az egyeztetés során bekért ügyfélazonosítási és kapcsolattartási adatok, valamint a kívánt modellre vonatkozó adatok.

Az adásvételi szerződésen megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, a bérelt gépjármű adatai, átadáskori/visszavételkori állapotra vonatkozó és számlázással kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama
 • Az ajánlat közlésétől számított 1 hónapig.
 • Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.
 • A bérleti szerződés teljesedéséig.
 • Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig.
 • Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.
Az adatok továbbítása
 • Informatikai Szolgáltatók
 • Informatikai Szolgáltatók
Tesztvezetés
  Jelentkezés tesztvezetésre Próbaút naplózása
Az adatkezelés célja

Új személy- vagy haszongépjármű tesztvezetésére jelentkezés regisztrálása.

A tesztvezetés naplózása az esetlegesen felmerülő felelősségi viszonyok tisztázása végett.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés előkészítése (készlet ellenőrzése, egyeztetések: időpont, kívánt modell).

Szerződés teljesítése.

A kezelt személy adatok köre

Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a kívánt modellre vonatkozó adatok.

A próbaút naplóíven megadható ügyfélazonosítási (okmányazonosítási), kapcsolattartási adatok, az autóvásárlásra vonatkozó megjegyzések, valamint a tesztautó technikai adatai.

Az adatkezelés időtartama

Az űrlapon megjelölt tervezett vásárlási időpontot követő 6 hónapig, illetve arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Az űrlapon megjelölt tervezett vásárlási időpontot követő 6 hónapig, illetve arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.
Az adatok továbbítása
 • Informatikai Szolgáltatók
 • Informatikai Szolgáltatók
Szerviz
  Online bejelentkezés Állapotfelmérés / Szerviz
Az adatkezelés célja

Gépjármű szervizelésének előkészítése.

Gépjármű állapotának felmérése, illetve a szerviz elvégzése.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés előkészítése (készlet ellenőrzése, egyeztetések: időpont, hiba leírása).

Szerződés teljesítése.

A kezelt személy adatok köre

Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a gépjárműre vonatkozó adatok, megjegyzések.

Az állapotfelmérő lapon, illetve a munkalapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a gépjárműre (felszereltségére, állapotára) vonatkozó adatok, baleseti bejelentőn szereplő adatok, megjegyzések, szervizműhelyben a gépjárműről készített biztonsági kamerafelvétel.

Az adatkezelés időtartama

A szerviz elvégzését követő 1 hónapig, illetve arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

 • A szervizelt gépjármű igazolt átvételéig, illetve a garancia lejártáig.
 • Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig.
 • Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.
Az adatok továbbítása
 • Informatikai Szolgáltatók
 • Importőr (szolgáltatásfejlesztés)
 • Informatikai Szolgáltatók
Alkatrész
  Ajánlatkérés  
Az adatkezelés célja

Alkatrész igénylésére vonatkozó adatok megvizsgálása és a rendelés intézése.

 
Az adatkezelés jogalapja

Szerződés előkészítése (készlet ellenőrzése).

 
A kezelt személy adatok köre

Az űrlapon/telefonon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a keresett alkatrészre vonatkozó adatok.

 
Az adatkezelés időtartama
 • Az adásvételi szerződés megkötésééig, ennek hiányában az ajánlat közlésétől számított 1 hónapig.
 • Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.
 
Az adatok továbbítása
 • Informatikai Szolgáltatók
 
Marketing
  Hírlevél Nyereményjáték
Az adatkezelés célja

A V8 Budapest termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos reklám küldése az Ön által megadott és erre a célra kiválasztott elérhetőségre (e-mail, telefon, postai cím).

A V8 Budapest által szervezett alkalmi nyereményjátékban való részvétel regisztrálása, valamint a nyertes értesítése a nyeremény átvételéről.

Az adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás.

Hozzájárulás.
A kezelt személy adatok köre

Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint az autóvásárlással kapcsolatos érdeklődési körre vonatkozó adatok.

Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint az autóvásárlással kapcsolatos érdeklődési körre vonatkozó adatok.

Az adatkezelés időtartama
 • A hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozás), vagy a hírlevél-szolgáltatás megszüntetéséig.
 • Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.
 • Ezek hiányában a hozzájárulás megadásától számított 5 évig.
 • A hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az eredményhirdetés lezárultáig. A nyertes adatait a nyeremény átvételéig kezeljük.
 • Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.
Az adatok továbbítása
 • Importőr
 • MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA): hírlevélküldő rendszer üzemeltetése.
 • Informatikai Szolgáltatók
 • Informatikai Szolgáltatók
Honlap
  Regisztráció a honlapon  
Az adatkezelés célja

A V8 Budapest honlapján saját felhasználói profil létrehozása.

 
Az adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás.

 
A kezelt személy adatok köre
 • A regisztrációs űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, jelszó.
 • Belépés után a profil oldalon megadható, gépjárműre vonatkozó adatok.
 
Az adatkezelés időtartama
 • A hozzájárulás visszavonásáig (regisztráció törlése), vagy a felhasználói fiók törléséig.
 • Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.
 
Az adatok továbbítása
 • Informatikai Szolgáltatók
 
Biztonsági kamerák
Az adatkezelés célja

A V8 Budapest székhelyén és telephelyein (szalonjaiban) az ügyfélforgalom, valamint a munkavállalók megfigyelése, személyvédelmi (pl. a parkoló területén közlekedő gépjárművekre vonatkozóan) és vagyonvédelmi okokból (pl. a szalonokban kiállított gépjárművek és egyéb vagyontárgyak vonatkozásában). Ezeken belül az alábbi részcélok határozhatók meg:

 • a jogsértések megelőzése, észlelése, bizonyítása;
 • az engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése;
 • az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása;
 • az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata;
 • panaszok megvizsgálása, kezelése.
Az adatkezelés jogalapja

A személy- és vagyonvédelemre alapozott adatkezelői jogos érdek.

A V8 Budapest székhelye és telephelyei méretére tekintettel a teljeskörű személy- és vagyonvédelmet nem lehet megvalósítani biztonsági kamerák nélkül (pl. csak biztonsági személyzet révén). A kamerahasználat melletti további érv a nyomozóhatóságok, valamint az esetlegesen sértett vagy kárt szenvedett magánszemély segítése is. A felvételen szereplő személyek magánszféráját az alábbi intézkedésekkel védjük:

 • a kamerák hangot nem rögzítenek és csak az ügyfélforgalom számára kijelölt, piktogramokkal jelzett helyeken készítenek felvételt (parkoló, bejárat, szalon, szerviz, értékesítési pontok), az emberi méltóság semmilyen körülmények között nem sérülhet;
 • a felvételekhez csak kijelölt személyek férhetnek hozzá (nézhetik vissza és dönthetnek a felvételek felhasználásáról);
 • a felvételen szereplő magánszemély bármikor kérhet tájékoztatást a felvételekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről személyesen, vagy az info@v8budapest.hu e-mail címen.
A kezelt személy adatok köre

A V8 Budapest székhelyén és telephelyein (szalonjaiban) tartózkodó személyek képmása, mozgása, viselkedése.

Az adatkezelés időtartama

Felhasználás hiányában 3 munkanapig.

Az adatok továbbítása

A felvételekhez csak a V8 Budapest belső biztonsági szolgálata, valamint a biztonsági kamerák karbantartását végző Infosector Kft. fér hozzá.

Cookies és naplófájlok
Az adatkezelés célja

A v8budapest.hu meglátogatásakor a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomag, ún. sütit (cookie) kerül elhelyezésre. Ennek az alábbi céljai vannak:

 • a felhasználók azonosítása (egymástól való megkülönböztetése), nyomon követése;
 • a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása (és az annak során megadott adatok tárolása);
 • az adatvesztés megakadályozása;
 • webanalitikai mérések elvégzése.
Az adatkezelés jogalapja
 • Szerződés teljesítése (a webshop-felületeken a megrendelés/teljesítés elvégzéséhez szükséges technikai adatok).1
 • Jogos érdek (a biztonságos honlap üzemeltetéshez, valamint a visszaélési kísérletek megelőzéséhez).
 • Lásd: 2001:CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról (…): 13/A. § .
A kezelt személy adatok köre
 • A felhasználó által rögzített adatok.
 • A webszerver által rögzített naplófájlok (dátum, időpont), IP-cím.
Az adatkezelés időtartama

A felhasználói munkamenet lezárultáig.

Az adatok továbbítása
 • Informatikai Szolgáltatók

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy Önnek milyen jogai és (panasz, vagy jogvita esetén) milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

a) Hozzájárulás visszavonása

Ha a konkrét adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapszik (lásd a fenti táblázatokat), akkor Önnek bármikor jogában áll ezt a hozzájárulását ingyenesen, feltételek nélkül visszavonni. Ez esetben törölni fogjuk minden olyan személyes adatát, amelyet az adott adatkezelési célból kezeltünk. Például: ha leiratkozik a hírlevelünkről, akkor törölni fogjuk a feliratkozás során megadott minden adatát, és nem fog több hírlevelet kapni tőlünk.

Fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét! Továbbá bizonyos esetekben fennállhat olyan körülmény, amely alapján a hozzájárulás visszavonása esetén is jogszerűen kezelhetjük személyes adatait – ilyen esetben erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

b) Hozzáférés a személyes adataihoz

Ön jogosult bármikor tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e személyes adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küldünk Önnek az Önt érintő minden egyes adatkezelési tevékenységünkről, továbbá tájékoztatjuk az ezekkel kapcsolatos jogairól is.

c) Helyesbítés

Ön bármikor jelezheti, ha elírást lát valamely általunk kezelt személyes adatában, vagy kérheti, hogy azokat egészítsük ki vagy pontosítsuk, illetve vezessük át nyilvántartásunkban az új adatait (például lakcímváltozás esetén).

d) Törlés

Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt személyes adatát. Az adattörlésre akkor is sor kerül, ha Ön a fentiek szerint visszavonta a hozzájárulását, letelt az adatkezelés időtartama, netán a törlésről jogszabály rendelkezik, vagy esetleg a továbbiakban már nincs szükségünk az adott személyes adat kezelésére.

Fontos tudnia, hogy néhány esetben az Ön személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

e) Adatkezelés korlátozása

Előfordulhat, hogy az Ön számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben Ön kérheti a személyes adatai korlátozását: a korlátozással érintett személyes adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más műveletet nem végzünk.

Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha:

 • Ön szerint a személyes adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisunkban (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
 • Ön szerint jogellenesen kezeljük az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük azokat; vagy
 • számunkra már nincs szükség a személyes adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lesz azokra; vagy
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart).

Fontos tudnia, hogy az Ön kérelmére elrendelt adatkorlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

f) Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen

Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat reklámok küldése során használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben a személyes adatait töröljük.

Fontos azonban tudnia, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket jelöltük meg, akkor az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetjük a személyes adatait. Ehhez azonban bizonyítanunk kell, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szükségünk van, vagy az a jogi igényeink érvényesítése miatt nélkülözhetetlen – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

g) Adathordozás

Ön arra is jogosult, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait elektronikusan szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy megkérjen minket, hogy az adatokat mi küldjük el Ön helyett.2

Erre az adathordozásra azonban csak akkor van lehetősége, ha az Ön személyes adatainak a fent megjelölt jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése. További feltétel, hogy ezeket a személyes adatokat automatizált módon kezeljük. Minden más esetben az adathordozásra Önnek nincs lehetősége.

Felhívjuk a figyelmét, hogy kérésére csak akkor tudjuk közvetlenül Ön helyett elküldeni a személyes adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható – erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

h) Panaszhoz való jog

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: http://www.naih.hu/

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk!

i) Bírósághoz fordulás joga

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük az Ön jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.

5. Egyéb fontos tudnivalók

a) A kérelmek ügyintézése

A fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia nekünk az info@v8budapest.hu címre. (Természetesen a 4. h) és a 4. i) pontokban írt eljárásokat közvetlenül a NAIH-nál, illetve az illetékes törvényszéknél kezdeményezheti.)

Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) igyekszünk késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül intézkedni. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor megtagadjuk az intézkedést.

b) Adatbiztonság

Személyes adatait csak saját (vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott, biztonsági szolgálat által őrzött szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható, tűzbiztos szekrényekben tároljuk. A szervereken rendszeres biztonsági mentéseket is végzünk.

A személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül is csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, azokat pedig minden esetben titkosított formában továbbítjuk az adatfeldolgozók részére, akikre ugyanúgy vonatkoznak szigorú adatbiztonsági elvárásaink.

c) Az Ön felelőssége

Az általunk Önről kezelt személyes adatok pontossága és védelme érdekében kérjük, hogy tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban:

 • Mivel nem áll módunkban ellenőrizni a megadott személyes adatok helyességét, illetve azt, hogy azokat az arra illetékes személy adta-e meg, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait adja meg. A más nevében megadott személyes adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget.
 • Használjon biztonságos technikai eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza az Ön személyes adataival (például ne léphessenek be az Ön fiókjába és így ne intézhessenek jogosulatlan kérelmeket felénk).
 • Ha bármilyen gyanús körülményt észlel, haladéktalanul jelezze felénk.
 • Ha változtak a részünkre megadott személyes adatai, kérjük, hogy ezt lehetőleg 3 napon belül jelezze felénk a fent írt módon.

d) A Tájékoztató módosítása

A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk: ilyen esetben azonban előzetesen e-mail útján tájékoztatjuk Önt a módosítás tényéről és lényegéről, valamint hatályba lépésének időpontjáról. A Tájékoztató mindenkor hatályos verziója folyamatosan elérhető a honlapunkon.

A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (másnéven a GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.


1 Lásd részletesen: 2000:C. tv. a számvitelről: 169. § (minimum 8 év); 2017:CL. tv. az adózás rendjéről: 78. § (az adó megállapításához való jog elévüléséig); 2007: CXXVII. tv. az ÁFA-ról: 179. § (az adó megállapításához való jog elévüléséig); 1995:LXVI. tv. (…) a magánlevéltári anyag védelméről: 3-4. § (korlátlan ideig)

2 Tehát az adathordozás abban különbözik a 4. b) pontban említett hozzáférés jogától, hogy az előbbi esetben csak azokat a személyes adatokat adjuk át az Ön részére, amelyeket Ön adott meg nekünk, továbbá azokat is, amelyeket az Ön tevékenységei alapján rögzítettünk. Azokat az adatokat azonban nem, amelyeket az imént felsoroltakból származtatás/következtetés útján mi hoztunk létre.